Практически умения в съда

  30 Декември 2022, 19:13     

Ученици от Финансово-стопанската професионална гимназия в Монтана, които се обучават в специалността “Съдебна администрация“, започнаха производствена практика в Окръжния съд. До края на настоящата учебна година 11-те десетокласници ще придобият първите си практически умения за отговорната професия на съдебни служители. По време на стажа си те ще участват в дейността на регистратурата, деловодството и архива, ще се запознаят подробно с документите по обработката на делата и ще проследят пътя на едно дело, от постъпването му в съда до неговото приключване, и архивиране. Младежите ще опознаят и  специфичната работа на съдебните секретари, като ще имат възможност да присъстват на съдебни заседания, за да видят как се изготвят протоколите, призовките и съобщенията до страните. Ще участват и в срещи, разговори и лекции, организирани от Окръжния съд по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие“, както и в други инициативи и изяви, свързани със съдебната система и диалога й с обществото.