Враца ще кандидатства по два проекта със Сърбия

  13 Април 2018, 16:46     0

Общинският съвет във Враца даде съгласие местната администрация да кандидатства с две проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество „Интеррег България-Сърбия 2014-2020 год.” Партньор по първата инициатива е Община Сурдулица. Целта на проекта е превенция на риска от наводнения на територията на двете общини. Предвиждат се дейности по укрепване на речни брегове, построяване на защита срещу наводнения, залесяване, оформяне на речни корита и други. Очакваните резултати са: подобрена общинска инфраструктура, почистени, поддържани и защитени речни корита в трансграничния регион. Максималната стойност на проекта възлиза на 600 000 евро Разпределението на бюджета между партньорите в проекта става съгласно последваща договорка, в зависимост от индикативните стойности на проектната документация. Вторият проект е предвидено да се изпълнява съвместно с Община Медведжа. Специфичната цел на проекта е съвместното управление на риска, предотвратяването и смекчаването на последиците от природни и причинени от човека трансгранични бедствия. Проектът е насочен към инвестиции в оборудване, свързано с устойчивост при бедствия. Максималната стойност на проекта също възлиза на 600 000 евро.


Акценти

„Да изчистим България заедно“

   15 Септември 2018   0

Откриха врачанския панаир

   15 Септември 2018   0

Последни новини

Бездомните кучета във Враца

   21 Септември 2018   0

Цената на хляба

   21 Септември 2018   0