Враца и Мездра ще компостират битови отпадъци

  28 Юни 2017, 16:25     0

Общ проект за компостиране на битовите отпадъци внасят общините Враца и Мездра. С разработката те ще кандидатстват по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Отворената процедура е за „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. Целта е да се намали количеството депонирани битови отпадъци, като тези от тях, които са биоразградими да се събират разделно и рециклират.